પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ. પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ-2022-23 -WELLCOME SPEECH BY PRI.DR.GIRISHKUMAR RANA

પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ. પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ-2022-23 -WELLCOME SPEECH BY PRI.DR.GIRISHKUMAR RANA