સ્વામી વિવેકાનંદ જન્મ જયંતિ ઉજવણી

શાહ એન એચ કોમર્સ કોલેજ વલસાડ ખાતે સ્વામી વિવેકાનંદ જન્મ જયંતિ ઉજવણી