પ્રાર્થના - ૨૧ મી જુન ૨૦૨૨ વિશ્વ યોગ દિવસ - - શાહ એન.એચ.કોમર્સ કોલેજ , વલસાડ.

પ્રાર્થના - ૨૧ મી જુન ૨૦૨૨ વિશ્વ યોગ દિવસ - - શાહ એન.એચ.કોમર્સ કોલેજ , વલસાડ.